Wie zijn we?

Conneqt verzorgt de verbinding tussen intermediairs en de aanbieders van hypotheken. In opdracht van deze financiële ondernemingen voert Conneqt diverse activiteiten uit, waaronder de ontwikkeling, marketing en distributie van verschillende hypotheek labels.

Conneqt is onderdeel van de Blauwtrust Groep. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53812662 en gevestigd op:

Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle a/d IJssel
Postbus 2936, 3000 CX Rotterdam

Conneqt (“wij”) is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt en waarvoor zij het doel en de middelen bepaalt. De belangrijkste categorieën waarvoor Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zijn de persoonsgegevens van websitebezoekers, intermediairs, andere zakelijke relaties en haar eigen medewerkers.

Ook zijn er verwerkingen waarbij Conneqt de rol van verwerker vervult. In die gevallen verwerkt Conneqt de persoonsgegevens slechts op expliciete instructie van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. De belangrijkste categorie, waarvoor Conneqt als verwerker optreedt, zijn de persoonsgegevens van de geldnemers van hypotheken. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze gevallen vindt u in de privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijke geldverstrekkers, de aanbieder van de hypotheek.

Conneqt erkent dat privacy een mensenrecht is en dat elk inbreuk op dit recht proportioneel en subsidiair dient te zijn. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Conneqt met zorg plaatsvindt en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via deze privacyverklaring maakt Conneqt duidelijk hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Conneqt hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Conneqt verwerkt persoonsgegevens van:

 1. Personen die deze website bezoeken;
 2. (Potentiële) geldnemers van hypotheken;
 3. (Potentiële) medewerkers en oud-medewerkers;
 4. (Medewerkers van) (potentiële) intermediairs;
 5. (Medewerkers van) leveranciers en andere zakelijke relaties.

Voor (potentiële) medewerkers, intermediairs, leveranciers en andere zakelijke relaties is een aparte privacyverklaring beschikbaar. Daarom zijn de verwerkingen van persoonsgegevens van deze groepen verder niet in deze privacyverklaring uitgewerkt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Conneqt gebruikt de persoonsgegevens van websitebezoekers voor de volgende doeleinden:

 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze website;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

Conneqt gebruikt de persoonsgegevens van (potentiële) geldnemers van hypotheken alleen in opdracht van de aanbieder van uw hypotheek voor de volgende doeleinden:

 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Het in opdracht van geldverstrekkers uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie tussen geldverstrekker en consument tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals telemarketing, prospectmarketing, versturen van e-mails.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag of opmerking daarover hebt.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector en de bescherming van uw en onze belangen. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen Conneqt, haar medewerkers, financiële ondernemingen, of consumenten. Voor dit doel kunnen wij openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit Nederlands, Europees en Internationaal recht.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden door geselecteerde derde partijen, zoals de Holding van en zusterbedrijven binnen de Blauwtrust Groep, intermediairs of hosting companies

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Conneqt verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens afhankelijk van het doel van de verwerking.

Website bezoekers

 • Bezoekgegevens zoals surfgedrag, tijdsbesteding op de website en frequentie van bezoek;
 • Als het contactformulier wordt gebruikt: naam, e-mailadres en (indien ingevuld) telefoonnummer.

(Potentiële) geldnemers van hypotheken

 • Conneqt verwerkt in haar rol als verwerker dezelfde persoonsgegevens die de aanbieder van uw hypotheek van u verwerkt. Meer informatie daarover vindt u in het privacy statement bij uw hypotheekaanvraag of op de website van uw hypotheekaanbieder.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

Conneqt verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de AVG.

 Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Conneqt is verplicht zich te houden aan verschillende wet- en regelgeving, waaronder de Telecommunicatiewet.
 • Conneqt mag deze informatie delen met verschillende toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt.

Gerechtvaardigd belang van Conneqt of een derde partij

 • Conneqt zal persoonsgegevens verwerken om haar legitieme zakelijke belangen na te streven, zoals voor proces optimalisatie, het verbeteren van onze dienstverlening en beveiligingsdoeleinden;
 • Conneqt gebruikt het gerechtvaardigd belang alleen als een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens indien deze belangen niet te veel inbreuk maken op uw rechten en vrijheden.

Toestemming

 • Deze grond wordt enkel gebruikt voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor we geen andere wettelijke grondslag hebben;
 • We zullen uw persoonsgegevens derhalve zelden verwerken op basis van uw (expliciete) toestemming, maar in die gevallen waarin we dat wel doen, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Conneqt verwerkt in principe geen speciale categorieën van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij hanteren voor bepaalde gegevens de wettelijke bewaartermijnen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens.
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Onze onlinediensten worden beveiligd.

Welke rechten heeft u?

 1. Toegang: u heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. Rectificatie: uw gegevens worden actueel gehouden. Als vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, kunt u vragen om onjuistheden m.b.t. uw persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Gegevenswissing: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In dat geval worden ook alle redelijke stappen ondernomen om verwerkers, die namens ons of de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 4. Beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.
 5. Overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens te verkrijgen die u heeft verstrekt op basis van toestemming of wegens een contractuele relatie en die op geautomatiseerde wijze zijn opgeslagen. U krijgt deze gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare vorm, bijvoorbeeld om deze naar een derde partij te verzenden.
 6. Intrekken van toestemming: u heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijden in te trekken, waarna de betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt zullen worden.
 7. Klacht indienen: u kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe dat moet is hierna beschreven.
 8. Verzet/bezwaar: Persoonsgegevens worden door Conneqt ook gebruikt voor (gerichte) marketingactiviteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ingeval van gebruik van persoonsgegeven voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden of als het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Conneqt zullen wij uw verzet van geval tot geval beoordelen.

Wilt u een klacht indienen, uw rechten uitoefenen of een vraag stellen?

Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Privacy Officer van Conneqt (via privacyofficer@conneqt.nl), de Functionaris Gegevensbescherming van Conneqt (via fg@conneqt.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek  door Conneqt. Indien van toepassing, zal Conneqt uw klacht aan de betreffende verwerkingsverantwoordelijke doorsturen.

Uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via hun website en als u voldoet aan de criteria die zij hebben gesteld. Twijfelt u of u al dan niet een klacht mag indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u ze bellen: 088 1805250.

Wanneer Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, kunt u om uw rechten uit te oefenen ons een brief of e-mail sturen waarin u uw verzoek specificeert. Afhankelijk van het ingediende verzoek moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren door middel van een verzoek om aanvullende informatie, in sommige gevallen kan dit het vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort omvatten. Als we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben, zorg er dan voor dat u uw nationaal identificatienummer (BSN) en pasfoto afdekt om fraude te voorkomen.

Conneqt zal zo snel mogelijk en altijd binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de post of e-mail:

Conneqt Mortgage Distribution B.V.
Ter attentie van de Privacy Officer
Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland
e-mail: privacyofficer@conneqt.nl

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij op uw verzoek reageren, dan heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij onze Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is een andere partij uw verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld de aanbieder van uw hypotheek? Dan verwijzen wij u naar de privacy statement van de partij.

Cookieverklaring

Conneqt gebruikt verschillende cookies op deze website. In onze cookieverklaring wordt uitgelegd wat cookies zijn, wat ze doen en welke cookies we gebruiken voor onze website.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als iets verandert in onze dienstverlening of in de wettelijke verplichtingen. Daarom wordt hieronder bijgehouden welke versie deze privacyverklaring is en wanneer deze voor het laatst is aangepast.

Versie juni 2021

Conneqt is onderdeel van de Blauwtrust Groep

Conneqt is - samen met De Hypotheker, Quion en Dutch Mortgage Portfolio Management (DMPM) - onderdeel van Blauwtrust Groep. Als distributiemanager bieden wij label-onafhankelijke dienstverlening. En via BlueLine nog méér: samen met onze zusterondernemingen faciliteren wij portfoliomanagement, primary en special servicing en een kwalitatief hoogwaardig distributienetwerk van financieel adviseurs om hypotheekproducten naar consumenten te distribueren.

Lees verder