Wie zijn we?

Conneqt verzorgt de verbinding tussen intermediairs en de aanbieders van hypotheken. In opdracht van deze financiële ondernemingen voert Conneqt diverse activiteiten uit, waaronder de ontwikkeling, marketing en distributie van verschillende hypotheek labels.

Conneqt is onderdeel van de Blauwtrust Groep. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53812662 en gevestigd op:

Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle a/d IJssel
Postbus 2936, 3000 CX Rotterdam

Conneqt (“wij”) is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt en waarvoor zij het doel en de middelen bepaalt. De belangrijkste categorieën waarvoor Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zijn de persoonsgegevens van websitebezoekers, intermediairs, andere zakelijke relaties en haar eigen medewerkers.

Ook zijn er verwerkingen waarbij Conneqt de rol van verwerker vervult. In die gevallen verwerkt Conneqt de persoonsgegevens slechts op expliciete instructie van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. De belangrijkste categorie, waarvoor Conneqt als verwerker optreedt, zijn de persoonsgegevens van de geldnemers van hypotheken. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze gevallen vindt u in de privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijke geldverstrekkers, de aanbieder van de hypotheek.

Conneqt erkent dat privacy een mensenrecht is en dat elk inbreuk op dit recht proportioneel en subsidiair dient te zijn. Wij zeten ons in om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Conneqt met zorg plaatsvindt en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via deze privacyverklaring maakt Conneqt duidelijk hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Conneqt hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Privacy binnen Conneqt

Deze privacyverklaring voor onze zakelijke relaties heeft tot doel duidelijkheid te geven over hoe privacy compliance binnen Conneqt is georganiseerd en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties.

Naast deze privacyverklaring voor zakelijke relaties heeft Conneqt een uitgebreide generieke privacyverklaring op haar website gepubliceerd en beschikt zij o.a. over een intern privacybeleid, verwerkingsregister, datalekprocedure en procedure voor rechten van betrokkenen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Conneqt verwerkt persoonsgegeven van medewerkers van haar zakelijke relaties wegens de volgende doelen:

 • het aangaan en onderhouden van de relatie;
 • het aangaan en onderhouden van de overeenkomst;
 • het (laten) uitvoeren van enquêtes en onderzoeken;
 • het verrichten van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector en de bescherming van uw belangen, die van de consument, van de partijen waarmee Conneqt samenwerkt en de belangen van Conneqt zelf. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen Conneqt, haar medewerkers, financiële ondernemingen, of consumenten. Voor dit doel kunnen wij openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit Nederlands, Europees en Internationaal recht.

Deze persoonsgegevens kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door derden die wij inschakelen, waaronder de Holding van en zusterbedrijven binnen de Blauwtrust Groep of hosting companies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende gegevens van de contactpersonen en bestuurders van onze zakelijke relaties leggen wij vast gedurende de samenwerkingsrelatie:

 • naam,
 • functienaam,
 • mailadres,
 • (mobiel) telefoonnummer,
 • gespreksverslagen in een CRM-systeem;

Als een zakelijk contact persoonlijke informatie deelt met zijn Conneqt contactpersoon, waarvan hij niet wil dat Conneqt deze verder verwerkt, kan hij dit altijd aangeven. Deze informatie zal in die gevallen niet verwerkt worden.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 

Conneqt verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de AVG.

Conneqt verwerkt gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het onderhouden van een goede zakelijke relatie, het uitvoeren van contractuele afspraken,  of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming.

Conneqt verwerkt uw persoonsgegeven wegens de volgende doelen:

Onderhouden van de relatie

 • Voor- en achternaam: hiermee kunnen we nagaan wie de contactpersoon is en met deze persoon contacten onderhouden.
 • Mobiel nummer en e-mailadres: om contact met de contactpersoon op te kunnen nemen en te onderhouden.

Uitvoeren contractuele afspraken

Voor het uitvoeren van de contractuele afspraken hebben wij in bepaalde situaties persoonsgegevens nodig..

Gerechtvaardigd belang

Conneqt heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens met betrekking tot haar zakelijke relaties te verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van marktonderzoek, communicatie, commerciële belangen en verbetering van diensten en producten.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Conneqt is verplicht zich te houden aan verschillende wet- en regelgeving, zoals de Telecommunicatiewet.
 • Conneqt mag deze informatie delen met verschillende toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt.

Toestemming

 • Deze grond wordt enkel gebruikt voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor we geen andere wettelijke grondslag hebben;
 • We zullen uw persoonsgegevens derhalve zelden verwerken op basis van uw (expliciete) toestemming, maar in die gevallen waarin we dat wel doen, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij hanteren voor bepaalde gegevens de wettelijke bewaartermijnen.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over jou gaat.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens.
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Onze onlinediensten worden beveiligd.

Welke rechten heeft u?

 1. Toegang: u heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. Rectificatie: Conneqt houdt uw gegevens graag actueel. Als gegevens, die Conneqt over u heeft vastgelegd, onjuistheden bevatten en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, kunt u ons vragen om onjuistheden m.b.t. uw persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Gegevenswissing: u kunt ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zullen we ook alle redelijke stappen ondernemen om verwerkers, die namens ons de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 4. Beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.
 5. Overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt op basis van toestemming of een contractuele relatie en die wij op geautomatiseerde wijze opslaan. U krijgt deze gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare vorm, bijvoorbeeld om deze naar een derde partij te verzenden.
 6. Intrekken van toestemming: u heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijden in te trekken, waarna we de betreffende persoonsgegevens niet langer zullen verwerken.
 7. Klacht indienen: u kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe dat moet is hierna beschreven.
 8. Verzet/bezwaar: Persoonsgegevens worden door Conneqt ook gebruikt voor (gerichte) marketingactiviteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ingeval van gebruik van persoonsgegeven voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden of als het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Conneqt zullen wij uw verzet van geval tot geval beoordelen.

Wilt u een klacht indienen, uw rechten uitoefenen of een vraag stellen?

Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt indienen bij de Privacy Officer van Conneqt (via privacy@conneqt.nl), de Functionaris Gegevensbescherming van Conneqt (via fg@conneqt.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek  door Conneqt.

Uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via hun website en als u voldoet aan de criteria die zij hebben gesteld. Twijfelt u of u al dan niet een klacht mag indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u ze bellen: 088 1805250.

Wanneer Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, kunt u om uw rechten uit te oefenen ons een brief of e-mail sturen waarin u uw verzoek specificeert. Afhankelijk van het ingediende verzoek moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren door middel van een verzoek om aanvullende informatie, in sommige gevallen kan dit het vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort omvatten. Als we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben, zorg er dan voor dat u uw nationaal identificatienummer (BSN) en pasfoto afdekt om fraude te voorkomen.

Conneqt zal zo snel mogelijk en altijd binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de post of e-mail:

Conneqt Mortgage Distributions B.V.
Ter attentie van de Privacy Officer
Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland
e-mail: privacyofficer@conneqt.nl

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij op uw verzoek reageren, dan heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij onze Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 7 juni 2021