Wie zijn we?

Conneqt (“wij”) verzorgt de verbinding tussen intermediairs en de aanbieders van hypotheken. In opdracht van deze financiële ondernemingen voert Conneqt diverse activiteiten uit, waaronder de ontwikkeling, marketing en distributie van verschillende hypotheek labels.

Conneqt is onderdeel van de Blauwtrust Groep. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53812662 en gevestigd op:

Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle a/d IJssel
Postbus 2936, 3000 CX Rotterdam

Conneqt erkent dat privacy een mensenrecht is en dat elk inbreuk op dit recht proportioneel en subsidiair dient te zijn. Wij zeten ons in om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Conneqt met zorg plaatsvindt en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via deze privacyverklaring maakt Conneqt duidelijk hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Conneqt hecht waarde aan de bescherming van jouw privacy en gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om.

Privacy binnen Conneqt

Conneqt doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die zij verwerkt zorgvuldig en in overeenstemming met de wet worden behandeld. Privacy is een mensenrecht en elke inbreuk op dit recht moet proportioneel en subsidiair zijn.

Deze privacyverklaring voor (oud-)medewerkers is bedoeld om duidelijkheid te geven over hoe privacy compliance bij Conneqt is geregeld en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze medewerkers.

Onder ‘medewerkers’ verstaan wij iedereen die in loondienst werkzaamheden voor Conneqt verricht of heeft verricht, maar ook sollicitanten, stagiairs, uitzendkrachten of ZZP’ers die zij inhuurt. Voor de leesbaarheid wordt in deze privacy verklaring in de meeste gevallen de term ‘medewerkers’ gebruikt.

Naast deze privacyverklaring voor medewerkers heeft Conneqt ook een uitgebreide privacyverklaring op haar website gepubliceerd en beschikt zij o.a. over een intern privacybeleid, verwerkingsregister, datalekprocedure en procedure voor rechten van betrokkenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Conneqt verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers. Deze informatie kan bestaan uit de volgende gegevens:

 • naam en achternaam;
 • contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • curriculum Vitae;
 • informatie over ouders, partners en/of kinderen: naam, telefoonnummer, relatie tot de medewerker;
 • arbeidsovereenkomsten & salaris;
 • evaluaties van medewerkers;
 • bankgegevens;
 • kopie legitimatiebewijs incl. BSN;
 • kenteken voertuig;
 • verzuimgegevens;
 • gegevens ten behoeve van schooling;
 • foto’s.

Van sollictanten verwerken wij:

 • het curriculum vitae;
 • de motivatiebrief;
 • het gespreksverslag;
 • de screeningsuitkomst;
 • het informatieformulier.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Conneqt verwerkt persoonsgegevens in haar administratie en gebruikt deze voor:

 • het werven van geschikt personeel;
 • functionele en administratieve arbeidsrelatie beheren en uitvoeren;
 • de bedrijfsmedische zorg voor medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot begeleiding bij ziekteverzuim, begeleiding door de Arbodienst en eventuele betalingen gedurende arbeidsongeschiktheid;
 • het vaststellen en uitbetalen van salarissen, vergoedingen, geldsommen en beloningen;
 • het creëren van een prettige werksfeer of uit goed werkgeverschap;
 • beëindigen en faciliteren bij einde of stopzetten van arbeidsrelatie.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere legitieme doeleinden, waaronder:

 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving. De rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden zijn:
 • interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 • beveiliging van medewerkers en bezoekers;
 • het faciliteren van een adressenbestand van medewerkers en zakelijke contactgegevens.

Jouw persoonsgegevens kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door derden die wij inschakelen, zoals:

 • de Holding van en zusterbedrijven binnen de Blauwtrust Groep;
 • de pensioenuitvoerder;
 • het UWV;
 • de bedrijfsarts;
 • opleidingsinstituten;
 • bedrijven die e-learnings verzorgen;
 • uitzendbureaus;
 • de Belastingdienst;
 • de leasemaatschappij;
 • assessment bureaus.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Conneqt verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de AVG. Wij verzamelen en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering van het betreffende dienstverband en daaraan gerelateerde doeleinden.

De bovengenoemde doeleinden (redenen) voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze medewerkers zijn tevens de wettelijke grondslagen voor deze verwerking, te weten de noodzaak van de verwerkingen:

 • de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst;
 • de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een goede en efficiënte bedrijfsvoering binnen Conneqt en de Blauwtrust Groep;
 • jouw toestemming;
 • het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Voor zover de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, houden we altijd jouw belang bij de bescherming van jouw privacy in ogenschouw. Indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming, kan je deze te allen tijde weer intrekken.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij hanteren voor bepaalde gegevens de wettelijke bewaartermijnen.

Dit bekent bijvoorbeeld dat wij na uitdiensttreding gegevens over de loonbelasting en salaris 7 jaar en overige personeelsgegevens 2 jaar. Motivatiebrieven en CV’s van niet succesvolle sollicitanten verwijderen wij na 4 weken, behalve als wij toestemming hebben deze langer te bewaren.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over jou gaat.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw persoonsgegevens.
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Onze onlinediensten worden beveiligd.

Welke rechten heb je?

 1. Toegang: Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens en om een kopie van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. Rectificatie: Jouw gegevens worden actueel gehouden. Als vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten en niet direct door jou kunnen worden gewijzigd, kun je vragen om onjuistheden m.b.t. jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Gegevenswissing: Je kunt vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. In dat geval worden ook alle redelijke stappen ondernomen om verwerkers, die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken, te informeren dat je hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouw persoonsgegevens.
 4. Beperking van de verwerking: Je kunt verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist.
 5. Overdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens te verkrijgen die je hebt verstrekt op basis van toestemming of wegens een contractuele relatie en die op geautomatiseerde wijze zijn opgeslagen. Je krijgt deze gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare vorm, bijvoorbeeld om deze naar een derde partij te verzenden.
 6. Intrekken van toestemming: Je hebt recht om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te allen tijden in te trekken, waarna de betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt zullen worden.
 7. Klacht indienen: Je kunt een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hoe dat moet is hierna beschreven.
 8. Verzet/bezwaar: Ingeval van gebruik van persoonsgegeven voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden of als het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Conneqt zullen wij jouw verzet van geval tot geval beoordelen.

Wil je een klacht indienen, je rechten uitoefenen of een vraag stellen?

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen kun je contact opnemen met de Privacy Officer van Conneqt via:

Wanneer je een verzoek indient, moeten we mogelijk nog om aanvullende informatie vragen om je identiteit te verifiëren voordat we jouw verzoek kunnen verwerken.

Wilt je meer informatie ontvangen?

Neem dan contact op met privacyofficer@conneqt.nl

Versie juni 2021