Wie zijn we?

Conneqt verzorgt de verbinding tussen intermediairs en de aanbieders van hypotheken. In opdracht van deze financiële ondernemingen voert Conneqt diverse activiteiten uit, waaronder de ontwikkeling, marketing en distributie van verschillende hypotheek labels.

Conneqt is onderdeel van de Blauwtrust Groep. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53812662 en gevestigd op:

Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle a/d IJssel
Postbus 2936, 3000 CX Rotterdam

Conneqt (“wij”) is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt en waarvoor zij het doel en de middelen bepaalt. De belangrijkste categorieën waarvoor Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zijn de persoonsgegevens van websitebezoekers, intermediairs, andere zakelijke relaties en haar eigen medewerkers.

Ook zijn er verwerkingen waarbij Conneqt de rol van verwerker vervult. In die gevallen verwerkt Conneqt de persoonsgegevens slechts op expliciete instructie van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke. De belangrijkste categorie, waarvoor Conneqt als verwerker optreedt, zijn de persoonsgegevens van de geldnemers van hypotheken. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze gevallen vindt u in de privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijke geldverstrekkers, de aanbieder van de hypotheek.

Conneqt erkent dat privacy een mensenrecht is en dat elk inbreuk op dit recht proportioneel en subsidiair dient te zijn. Wij zeten ons in om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Conneqt met zorg plaatsvindt en in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via deze privacyverklaring maakt Conneqt duidelijk hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Conneqt hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Privacy binnen Conneqt

Deze privacyverklaring voor intermediairs heeft tot doel duidelijkheid te geven over hoe privacy compliance binnen Conneqt is georganiseerd en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze intermediairs.

Naast deze privacyverklaring voor intermediairs heeft Conneqt een uitgebreide generieke privacyverklaring op haar website gepubliceerd en beschikt zij o.a. over een intern privacybeleid, verwerkingsregister, datalekprocedure en procedure voor rechten van betrokkenen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Conneqt verwerkt uw persoonsgegeven wegens de volgende doelen:

 • het aangaan en onderhouden van de relatie;
 • het (laten) uitvoeren van enquêtes, onderzoeken en promotionele activiteiten;
 • het verrichten van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven;
 • het in uitvoeren van serviceactiviteiten teneinde een relatie tussen geldverstrekker en consument tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden;
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag of opmerking daarover hebt;
 • gespreksverslagen in een CRM-systeem;
 • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector en de bescherming van uw belangen, die van de consument en die van Conneqt. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen Conneqt, haar medewerkers, financiële ondernemingen, of consumenten. Voor dit doel kunnen wij openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit Nederlands, Europees en Internationaal recht.

Uw persoonsgegevens kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door derden die wij inschakelen, waaronder de Holding van en zusterbedrijven binnen de Blauwtrust Groep of hosting companies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Conneqt verwerkt persoonsgegevens van intermediairs met wie zij samenwerkingsafspraken is aangegaan of wenst aan te gaan.

De volgende gegevens van de contactpersonen, de bestuurders en de eigenaren van intermediairs leggen wij vast bij het aanvragen voor en de goedkeuring van een aanstelling bij Conneqt en vervolgens gedurende de samenwerkingsrelatie:

 • legitimatiebewijs (pasfoto en BSN wordt onleesbaar gemaakt),
 • voor- en achternaam ,
 • geboortedatum,
 • (mobiel) telefoonnummer,
 • resultaat op de check centraal insolventieregister (natuurlijk persoon)

Nadat een aanvraag voor een aanstelling is afgekeurd, leggen wij de volgende persoonsgegevens van de hierboven genoemde functionarissen vast:

 • voor- en achternaam,
 • mobiel telefoonnummer.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Conneqt verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de AVG.

Conneqt verwerkt gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het onderhouden van een goede zakelijke relatie, het uitvoeren van contractuele afspraken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming.

Onderhouden van de relatie

 • Voor- en achternaam: hiermee kunnen we nagaan wie de contactpersoon is en met deze persoon contacten onderhouden.
 • Mobiel nummer en emailadres: om contact met de contactpersoon op te kunnen nemen en te onderhouden.

Uitvoeren contractuele afspraken

 • Voor het uitvoeren van de contractuele afspraken hebben wij in bepaalde situaties persoonsgegevens nodig.

Gerechtvaardigd belang

 • Gegevens uit het centraal insolventieregister: vastlegging bewijs dat de natuurlijk persoon niet is opgenomen in het centraal insolventieregister ten tijde van de aanvraag.
 • Conneqt heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens met betrekking tot de bij haar aangesloten intermediairs te verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van marktonderzoek, communicatie, commerciële belangen en verbetering van diensten en producten.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Voor- en achternaam: hiermee kunnen we nagaan wie de bestuurders en eigenaren zijn en een controle uitvoeren bij de Kamer van Koophandel.
 • Geboortedatum: zo kunnen we nagaan of de persoon in kwestie degene is die in het insolventieregister en de Kamer van Koophandel staat.
 • Legitimatiebewijs: dit verwerken we voor identiteitscontrole. Zo kunnen we nagaan of de persoon in kwestie degene is die in de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

Toestemming

 • Deze grond wordt enkel gebruikt voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor we geen andere wettelijke grondslag hebben;
 • We zullen uw persoonsgegevens derhalve zelden verwerken op basis van uw (expliciete) toestemming, maar in die gevallen waarin we dat wel doen, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij hanteren voor bepaalde gegevens de wettelijke bewaartermijnen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens.
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Onze onlinediensten worden beveiligd.

Welke rechten heeft u? 

 1. Toegang: u heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. Rectificatie: Conneqt houdt uw gegevens graag actueel. Als gegevens, die Conneqt over u heeft vastgelegd, onjuistheden bevatten en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, kunt u ons vragen om onjuistheden m.b.t. uw persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Gegevenswissing: u kunt ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zullen we ook alle redelijke stappen ondernemen om verwerkers, die namens ons de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 4. Beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.
 5. Overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt op basis van toestemming of een contractuele relatie en die wij op geautomatiseerde wijze opslaan. U krijgt deze gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare vorm, bijvoorbeeld om deze naar een derde partij te verzenden.
 6. Intrekken van toestemming: u heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijden in te trekken, waarna we de betreffende persoonsgegevens niet langer zullen verwerken.
 7. Klacht indienen: u kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe dat moet is hierna beschreven.
 8. Verzet/bezwaar: Persoonsgegevens worden door Conneqt ook gebruikt voor (gerichte) marketingactiviteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via contact@conneqt.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ingeval van gebruik van persoonsgegeven voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden of als het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Conneqt zullen wij uw verzet van geval tot geval beoordelen.

Wilt u een klacht indienen, uw rechten uitoefenen of een vraag stellen?

Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt indienen bij de Privacy Officer van Conneqt (via privacyofficer@conneqt.nl), de Functionaris Gegevensbescherming van Conneqt (via fg@conneqt.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek  door Conneqt.

Uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via hun website en als u voldoet aan de criteria die zij hebben gesteld. Twijfelt u of u al dan niet een klacht mag indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u ze bellen: 088 1805250.

Wanneer Conneqt als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, kunt u om uw rechten uit te oefenen ons een brief of e-mail sturen waarin u uw verzoek specificeert. Afhankelijk van het ingediende verzoek moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren door middel van een verzoek om aanvullende informatie, in sommige gevallen kan dit het vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort omvatten. Als we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben, zorg er dan voor dat u uw nationaal identificatienummer (BSN) en pasfoto afdekt om fraude te voorkomen.

Conneqt zal zo snel mogelijk en altijd binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de post of e-mail:

Conneqt Mortgage Distributions B.V.
Ter attentie van de Privacy Officer
Fascinatio Boulevard 1302
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland
e-mail: privacyofficer@conneqt.nl

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij op uw verzoek reageren, dan heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij onze Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 7 juni 2021